Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Menu POWIAT ZŁOTOWSKI SZPITAL POWIATOWY IM.A.SOKOŁOWSKIEGO Rada Społeczna Szpitala Powiatowego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rada Społeczna Szpitala Powiatowego, bieżące, menu 113 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rada Społeczna Szpitala Powiatowego

Rada Społeczna Szpitala Powiatowego

Społeczna Rada Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

Skład Rady Społecznej:


Członkowie, jako przedstawiciele:


1) Przewodniczący                                         Ryszard Goławski


Członkowie, jako przedstawiciele:


2) Wojewody Wielkopolskiego                      Wiesław Fidurski


3) Rady Powiatu Złotowskiego                      Jadwiga Harbuzińska-Turek


4) Rady Miejskiej w Złotowie                        Anna Rogut


5) Rady Miejskiej w Okonku                          Eugeniusz Stopa


6) Rady Miejskiej w Jastrowiu                      Jolanta Łatka


7) Rady Miejskiej w Krajence                        Bernadeta Kopeć


8) Rady Gminy Lipka                                        Krystyna Kozdra


9) Rady Gminy Tarnówka                                 Kazimierz Cybulski


10) Rady Gminy Zakrzewo                               Andrzej Ruta


11) Rady Gminy Złotów                                    Jan Bulawa


 

Zadania Rady Społecznej:

Do zadań rady społecznej należy :
1) przedstawianie Powiatowi Złotowskiemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
b) zbycia środka trwałego oraz zakupu  lub przyjęcia darowizny nowej       aparatury i sprzętu medycznego,
c) związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
d) przyznawania Dyrektorowi Szpitala nagród,
e) rozwiązania stosunku  pracy z Dyrektorem Szpitala,
2) przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego i inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
3) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Radzie Powiatu Złotów,
4) zatwierdzanie regulaminu porządkowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń  zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
6) przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu rada społeczna wykonuje swoje zadania,
7) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Szpitala.
Regulamin organizacyjny Rady Społecznej

§1.
Rada Społeczna ze swego składu wybiera w głosowaniu jawnym zastępcę przewodniczącego kierującego posiedzeniami Rady Społecznej w czasie nieobecności przewodniczącego oraz sekretarza prowadzącego dokumentację Rady Społecznej, w tym protokoły z posiedzeń Rady.

§2.
Rada Społeczna odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz w miesiącu w siedzibie Szpitala Powiatowego w Złotowie.
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Złotowie zapewnia obsługę administracyjną Rady Społecznej.

§3.
Posiedzenia Rady Społecznej  zwołuje jej przewodniczący- z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/2 składu członków Rady lub na wniosek członków Rady lub na wniosek Dyrektora Szpitala Powiatowego  w Złotowie, w drodze pisemnego zawiadomienia wysłanego co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem i zawierającego porządek obrad.

§4.
Uchwały Rady Społecznej zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy czlonków Rady.
W przypadku równej ilości głosów za i przeciw uchwale, decyduje głos przewodniczącego Rady Społecznej.
Głosowanie tajne jest zarządzane w sprawach odowłania kierownika zakładu pracy oraz wniosek członków Rady Społecznej.

§5.
Z posiedzeń Rady Społecznej sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i zastępca. Protokół przechowuje sekretarz Rady.
Rada Społeczna zatwierdza każdorazowo na swoim posiedzeniu protokół z poprzedniego posiedzenia.

§6.
Każdy członek Rady Społecznej jest zobowiązany do brania udziału w posiedzeniu Rady. Nieobecności wymagają usprawiedliwienia u przewodniczacego.

§7.
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zlotowie zobowiązany jest do udzielenia wyczerpujących informacji na pytania zadawane przez poszczególnych członków Rady Społecznej w trakcie posiedzenia. W przypadku złożenia oddzielnego, pisemnego wniosku przez przewodniczącego Rady Społecznej  po odbytym posiedzeniu, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Złotowie powinien udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.

§8.
1. Każdy członek Rady Społecznej jest upoważniony do przyjmowania skarg i wniosków dotyczacych działalności Szpitala Powiatowego w Zlotowie. Stanowisko Rady Społecznej związane ze zgłoszonymi skargami i wnioskami przekazuje wobec Dyrektora Szpitala Powiatowego w Złotowie oraz innych organów przewodniczący lub jego zastępca. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Złotowie jest zobowiązany zająć stanowisko w zakresie przedstawionych mu skarg i wniosków w formie pisemnego wyjaśnienia w terminie 14 dni.
2. Rada Społeczna dokonuje okresowo załatwiania skarg i wniosków.

§9.
Rada Społeczna oprócz opiniowania rocznego sprawozdania z realizacji planu i budżetu jest uprawniona do żądania kwartalnej informacji w powyższym zakresie prezentowanej na posiedzeniach Rady przez Dyrektora Szpitala i Głównego Księgowego Szpitala.

§10.
Rada Społeczna oprócz opiniowania planu inwestycyjnego i rzeczowo-finansowego ma prawo do uzyskania w zakresie realizacji kwartalnej informacji od Dyrektora Szpitala i Głównego Księgowego Szpitala na swoich posiedzeniach.

§11.
Członkowie Rady Społecznej mają prawo wizytować placówki Szpitala Powiatowego w Złotowie po uprzednim zawiadomieniu Dyrektora Szpitala.
Wizytacja nie może obejmować spraw objętych tajemnicą lekarską.
Wizytacja nie powinna naruszać sfery intymnej pacjenta.

§12.
Rada Społeczna opracowuje całoroczny plan pracy Rady.

§13.
Niniejszy regulamin organizacyjny został uchwalony na posiedzeniu Rady Społecznej i zacznie obowiązywać w dniu wejścia w życie Statutu Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie.

Metryka

data wytworzenia
2005-05-24
data udostępnienia
2005-05-24
sporządzone przez
Dereszkiewicz Marek
opublikowane przez
Patrycja Kajewska
ilość odwiedzin
10900
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.