Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Złotowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Logowanie
Login:
Hasło:

» zarejestruj się    » zapomniałem hasła
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jastrowiu Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jastrowiu

PPP w Jastrowiu


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jastrowiu
ul. Kieniewicza 35
64 – 915  Jastrowie

dyr. Małgorzata Mieleszko

tel/fax (067) 266 26 51
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 7.30  -  16.00
Wtorek   7.30  -  16.00
Środa   7.30  -  18.00
Czwartek  7.30  -  15.00
Piątek   7.30  -  15.00Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jastrowiu
obejmuje swoim zasięgiem działania:
Miasto: Jastrowie,  Okonek
Gminy:  Jastrowie,  Okonek oraz  Tarnówka
 
Zakres zadań Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jastowiu
Do poradni mogą zgłaszać się bez skierowania rodzice z dziećmi i młodzież oraz dzieci ze skierowaniem ze szkoły wydanym na podstawie zgody rodziców. Terminy spotkań można uzgadniać osobiście lub telefonicznie.
Nasza poradnia jest placówką usługową,, ogólnodostępną, a korzystanie z jej pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.
Nasz poradnia świadczy bezpłatne usługi:
W zakresie diagnozy:
• prowadzi badania dzieci zgłaszających się do poradni z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, nie chodzących do przedszkola, szkół podstawowych i średnich;
• dokonuje diagnozy potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży;
• kwalifikuje do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, profilaktyczno-wychowawczej, opieki;
• orzeka (na wniosek rodziców) o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
• udziela pomocy dzieciom poniżej 3 roku życia;
• udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.
W zakresie terapii:
• prowadzi terapię psychologiczną indywidualną uczniów na poziomie nauczania początkowego;
• prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną i grupową, w tym pracę z dzieckiem dyslektycznym i zespół korekcyjno-kompensacyjny;
• organizuje grupy sojoterapeutyczne na bazie szkoły podstawowej i gimnazjalnej;
• organizuje spotkania z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych - zajęcia integracyjne, komunikacji, socjoterapii, antystresowe;
• prowadzi terapię rodzin;
• inspiruje działalność terapeutyczną w szkołach i innych placówkach;
• udziela konsultacji i innych form pomocy merytorycznej w zakresie zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
W zakresie doradztwa:
• prowadzi doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
• kształtuje u młodzieży umiejętność racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
• zapoznaje młodzież i rodziców z czynnikami warunkującymi dokonanie prawidłowego wyboru dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej;
• rozszerza wiedzę o zawodach, szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i wyższych.
W zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych:
• wspiera rodzinę i szkołę poprzez popularyzację wiedzy psychologiczno-pedagogicznej i współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w trosce o pomoc socjalną dla uczniów i rodzin potrzebujących pomocy;
• prowadzi profilaktykę w zakresie problemów uzależnień;
• udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka;
• zapewnia stały kontakt z instytucjami i organizacjami środowiskowymi w celu ustalenia środków zaradczych w konkretnych sytuacjach;
• rozwija umiejętności wychowawcze rodziców i nauczycieli poprzez określenie metod postępowania z uczniami napotykającymi na szczególne trudności w procesie edukacyjnym w celu wykrycia przyczyn niepowodzeń w nauce oraz zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży;
• prowadzi edukację prozdrowotną wśród uczniów, nauczycieli, rodziców;
• podejmuje też działania mające na celu wczesne wykrycie trudności w czytaniu i pisaniu.

Ponadto:


Poradnia opiniuje w sprawach:

wcześniejszego podjęcia przez dziecko lub odroczenia spełniania obowiązku szkolnego
pozostawienia ucznia klasy 1-3 szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie
objęcia uczniów nauką w klasie terapeutycznej;

dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych możliwości dziecka u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się;

zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego
udzielenia zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki;

przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;

przyjęcia do pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi;

przystąpienia ucznia z zaburzeniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się do sprawdzianu, egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych;

w innych indywidualnych sprawach;

Poradnia orzeka w sprawach:

kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole;

Orzeczenia wydaje Zespół Orzekający, w którego skład wchodzą:

dyrektor PPP jako przewodniczący
członkowie – pracownicy pedagogiczni placówki i lekarz  pediatra
W  posiedzeniu  Zespołu mogą – na swój wniosek – uczestniczyć rodzice.

Regulamin Organizacyjny PPP w Jastrowiu data wytworzenia2005-07-01
data udostępnienia2005-07-01
sporządzone przezDereszkiewicz Marek
opublikowane przezMarek Dereszkiewicz
ilość odwiedzin1590
rejestr zmianzobacz »
Starostwo Powiatowe w Złotowie , Al. Piasta 32, 77- 400 ZŁOTÓW, tel.: (067) 263- 32- 20, fax: (067) 263- 28- 02, starosta@zlotow-powiat.pl, www.bip.zlotow-powiat.pl
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@