Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Menu POWIAT ZŁOTOWSKI INFORMACJE O POWIECIE Środowisko naturalne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Środowisko naturalne, menu 37 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Środowisko naturalne

Środowisko naturalne

Powiat złotowski

 Powiat złotowski, bogaty w lasy jeziora, malownicze tereny do wypoczynku oraz cenne zabytki przyrody i architektury, jest położony w północnej części województwa wielkopolskiego, na jego obrzeżach. Większa jego część znajduje się na terenie historycznej Krajny i leżącym na niej Pojezierzu Krajeńskim, pozostała zaś część znajduje się w Dolinie Gwdy, na Pojezierzu Szczecineckim oraz Równinie Wałeckiej. Jednym z najbardziej urokliwych i malowniczych zakątków powiatu jest okolica Kiełpina, pełna zalesionych, pociętych parowami wzgórz, zwana ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu i walory krajobrazowe Szwajcarią Kiełpińską. Na skraju tego ciekawego regionu turystycznego znajduje się najwyższe wzniesienie powiatu – Brzuchowa Góra o wysokości 208 m n.p.m.
 Największym atutem powiatu są lasy bogate w grzyby, jagody i w zwierzynę łowną oraz jeziora obfitujące w ryby. W drzewostanach lasów dominują sosny, można też spotkać świerki, rzadziej gatunki liściaste. Lasy rosnące wzdłuż Gwdy nazywane są Puszczą nad Gwdą, koło Kujana – Borami Kujańskimi. Na terenie powiatu jest około 80 jezior. Skupiają się one głównie we wschodniej (Pojezierze Krajeńskie) i zachodniej (Równina Wałecka) części powiatu. Zwracają uwagę długie, wąskie jeziora rynnowe, utworzone przez lodowce i wody potoków podlodowcowych. Największe jeziora powiatu to: Sławianowskie, Borówno i Zaleskie oraz zbiorniki wodne na Gwdzie: Jastrowski, Ptusza i Grudna. Ponad połowa akwenów stwarza dogodne warunki do wędkowania i wypoczynku. Główną rzeką powiatu jest Gwda, dopływ Noteci. Największymi dopływami Gwdy są Piława, Głomia, Debrzynka i Rurzyca.
 Malownicze tereny, położone są wśród pięknych lasów i nad czystą wodą, nieskażone środowisko, przebogata flora i fauna, stwarzają bardzo dobre warunki do wypoczynku na łonie natury. Sprzyja temu rozwijająca się baza turystyczna. Jest możliwość uprawiania sportów wodnych, jeździectwa, turystyki pieszej i rowerowej. Piękne i zdrowe lasy kuszą bogactwem jagód i grzybów. Krajobrazowymi perełkami powiatu są rezerwaty prawem chronione: „Diabli Skok”, „Kozie Brody”, „Czarci Staw”, „Uroczysko Jary”.

Miasto Złotów

 Złotów otaczają piękne lasy iglasto – liściaste, porastające liczne wzgórza. Żyje w nich wiele gatunków zwierząt: sarny, jelenie, dziki, a także daniele i borsuki. W czystych wodach jezior żyje wiele gatunków ryb. W miejscu, gdzie rzeka Głomia wypływa z Jeziora Miejskiego bobry wybudowały żeremie. Do brzegu rzeki przylega las zwany „Zwierzyńcem”. Zajmuje on prawie 80 ha. Punktem centralnym lasu jest polana, z której wybiega osiem regularnych dróżek parkowych. Park „Zwierzyniec” zaprojektował w XIX wieku Peter Joseph Lenne. W „Zwierzyńcu” znajdują się dwa dęby – pomniki przyrody.
 Walory krajobrazowe Złotowa i okolic można podziwiać z kilku punktów widokowych: Góry Wisielczej, potocznie zwanej Górą Wilhelma, przy drodze do Błękwitu, z resztkami wieży Bismarcka; porośniętej starymi dębami Góry Żydowskiej, położonej między jeziorami Baba i Proboszczowskim przy ul. Jerozolimskiej; Lisiej Góry, znajdującej się 4 km na północny zachód od miasta. Godne obejrzenia są rezerwaty znajdujące się kilka kilometrów od miasta: „Czarci Staw” i „Uroczysko Jary”. Rezerwat „Czarci Staw” znajduje się w okolicach wsi Międzybłocie. Zajmuje 4,91 ha i jest typu torfowiskowego. Obejmuje płytkie, zarastające jezioro oraz przyległe łąki i grunty rolne. Ochronie podlega stanowisko rzadkich roślin reliktowych, m.in. turzycy strunowej, wątrobowców oraz porostów występujących na zarastającym torfowisku. Z gatunków chronionych rosną tu: rosiczka okrągłolistna, rosiczka długolistna, bagno zwyczajne, storczyk krwisty.  Stwierdzono tu 135 gatunków roślin, w tym 38 gatunków mszaków. Roślinność torfowiskowa i nadwodna tworzy 13 zespołów, głównie mszarowych. Rezerwat „Uroczysko Jary” położony jest przy miejscowości Górzna. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych rzadkich roślin leśnych, zaroślowych i torfowiskowych, położonych w rynnach polodowcowych i na dnie jarów. Rezerwat obejmuje obszar lasów, łąk i wód o  powierzchni 86 ha. Teren jest urozmaicony wyjątkową zmiennością siedlisk i zbiorowisk roślinnych (leśnych, bagiennych i jeziornych). Jest tutaj bardzo bogata flora z udziałem 193 gatunków roślin naczyniowych i 48 gatunków mszaków. Zespoły leśne to lasy mieszane. Na łąkach i bagnach występują m.in. turzyce i sitowie leśne. Na wodach trzech jezior występują fitocenozy szuwarów nadwodnych i roślinność podwodno – nadwodna.   Na wschód od Złotowa rozciągają się piękne Bory Kujańskie wraz z Jeziorem Borówno.
 Wszystkich, którzy lubią czynny wypoczynek, miasto zaprasza na liczne ścieżki i szlaki rowerowe, m.in. 60-km trasę dla rowerzystów. Okalające Złotów jeziora zachęcają do korzystania z kąpieli i sportów wodnych: żeglarstwa i kajakarstwa. Z akwenów tych chętnie korzystają amatorzy wędkowania.

 

Gmina Złotów

 Wyjątkowym bogactwem gminy są lasy, liczne jeziora z czystą wodą i rzeki. Jej perełką krajobrazową są dwa rezerwaty przyrody: „Czarci Staw” i „Uroczysko Jary”.
 Cała gmina znajduje się w dorzeczu Noteci. Główną rzeką gminy, poza graniczną Gwdą, jest Głomia, która płynie na długości 55 km od Głomska do ujścia w Dobrzycy, gdzie wpada do Gwdy. We wschodniej części gminy przepływa Łobzonka, wpadająca koło Wyrzyska do Noteci.
 W gminie znajduje się aż 19 jezior, które zajmują prawie 618 ha. Największe z nich to  jezioro Sławianowskie i Zaleskie. Wody jezior są zasobne w takie gatunki ryb jak szczupak, węgorz, okoń i leszcz.
 Kolejne bogactwo przyrodnicze stanowią lasy, które zajmują ponad 6700 ha (23,5 % powierzchni gminy). Są bogate w grzyby, maliny i jagody. W drzewostanach dominuje sosna zwyczajna, na żyźniejszych glebach spotkać można domieszki buku, dębu, olszy, brzozy, świerka.
 W lasach żyje wiele gatunków zwierząt, a wśród nich: sarny, jelenie, dziki, daniele, także lisy, jenoty, borsuki, bobry, wydry. W dużych kompleksach leśnych mają ostoję liczne ptaki, w tym wiele gatunków objętych ochroną. W okolicach Złotowa gniazduje kania ruda, spotyka się tutaj bociana czarnego. Ziemia złotowska należy do obszarów o najniższym zanieczyszczeniu środowiska, głównie ze względu na brak uciążliwego przemysłu. Nieskażone środowiska to szczególny atrybut tej gminy. Podobnie jak zdrowe lasy, czysta woda jezior oraz bogata flora i fauna.

Gmina i Miasto Jastrowie

 Jastrowie jest największą pod względem obszaru gminą w powiecie złotowskim. Przeważającą część gminy zajmują lasy, bo aż  73 % powierzchni  gminy. Nazywane są Puszczą nad Gwdą. Są ostoją dla zwierzyny leśnej i atrakcyjnymi terenami łowieckimi – na tereni gminy działa aż siedem kół łowieckich. Lasy słyną z grzybów i jagód; specjalnie na grzybobranie zjeżdżają tutaj turyści ze Śląska. Na obszarach leśnych występują liczne pomniki przyrody. W dolinie rzeki Gwdy w kierunku Szczecinka znajduje się rezerwat przyrody „Kozie Brody”.  Zajmuje 0,72 ha. Jest to rezerwat unikalnej przyrody obejmującej torfowisko niskie z brzozą niską, storczykiem, kruszynkiem błotnym i lesterną jajowatą.       W okolicach Trzebieszek w kierunku Wałcza urzeka swym pięknem rezerwat „Diabli Skok”. Rezerwat obejmuje fragment głębokiej doliny o stromych zboczach, z licznymi źródłami. Został utworzony dla ochrony fragmentu lasu mieszanego z drzewami pomnikowymi, porastającego zbocza stromego jaru z licznymi źródłami, które tworzą specyficzny biotop dla roślinnych zbiorowisk źródliskowych, głównie mchów i wątrobowców. Flora rezerwatu liczy 285 gatunków. Status pomnika przyrody posiada znany dąb „Hubert”, niestety już martwy. „Hubert” ma około 600 lat w obwodzie liczy 630 cm.   O niepowtarzalnym kolorycie gminy stanowią też jeziora i rzeki. Gmina posiada sporo jezior. Wśród nich jezioro Leśne, zwane też Wielkie, przy którym usytuowane są ośrodki wypoczynkowe, kąpielisko miejskie i stanica harcerska oraz jeziora Busino, Busino Małe, Busino Duże, Krępsko Długie, Trzebieszki, Zalew Jastrowski, 3 km od miasta zalesioną doliną płynie Gwda. Przez teren gminy płyną też prawobrzeżnie dopływy tej rzeki: Płytnica i Rurzyca, które na pewnych odcinkach maja nawet charakter rzek górskich.
 Przez gminę Jastrowie przebiegają dwa szlaki turystyczne: żółty i czerwony. Pierwszy biegnie z Podgajów (13 km) przez Grudną nad Gwdą do Ptuszy (15 km), a drugi też prowadzi z Podgajów (10 km) przez Wądół do Ptuszy (10 km)). Turyści mają gdzie się w Jastrowiu zatrzymać. Baza turystyczna w pełni zabezpiecza ich potrzeby.

Gmina i Miasto Krajenka

 Niemal połowę powierzchni gminy zajmują lasy obfitujące w grzyby i jagody; na grzybobranie ściągają tu tłumnie ludzie z całej Polski. Lasy „Małego Borku” i Wąsosza to tereny łowieckie, na których chętnie polują myśliwi z Europy Zachodniej; w lesie nad Głomią czeka na nich stylowy dom myśliwski.
 Przez gminę przepływa rzeka Głomia, która wpada do Gwdy w pobliskiej Dobrzycy. Jest tu również sporo jezior. Największe z nich: Wapińskie, Głubczyn Mały i Głubczyn Duży znajdują się w południowej części gminy. Perłą wśród nich jest jezioro Wapińskie, które cieszy się dużym zainteresowaniem turystów i wędkarzy. Jezioro jest malowniczo położone, w sąsiedztwie Rogownicy i Maryńca, niemal zewsząd otoczone lasami, jego woda posiada pierwszą klasę czystości. Nad tym atrakcyjnym zbiornikiem w ostatnich latach zbudowano kilkanaście domków letniskowych, usytuowane jest tu również pole biwakowe.
 Malownicze tereny gminy, urozmaicone wzgórzami, lasami i jeziorami sprzyjają rozwojowi turystyki, w tym coraz bardziej popularnej turystyki rowerowej. Przez gminę przebiega trasa: Piła – jezioro Płotki – Zelgniewo – jezioro Wapińskie – Maryniec – Głubczyn – Krajenka.

Miasto i Gmina Okonek

 Największym walorem gminy są lasy i jeziora. Lasy kształtują klimat okolicy, są magazynami czystej wody, zapobiegają erozji i wymywaniu gleb, pochłaniają zanieczyszczenia powietrza. To sprawia, że powietrze w gminie jest czyste i zdrowe. Spośród kilkunastu jezior znajdujących się na terenie miasta i gminy do najciekawszych należą: Leśne i Bąk (z plażą i kąpieliskiem) w Okonku, jezioro Kacko i Zimne w Pniewie oraz jezioro Brokęcino koło wsi o tej nazwie. Akweny te dostępne są do wędkowania.
 Na terenie gminy wyznaczone są również atrakcyjne szlaki turystyczne, w tym leśna ścieżka dydaktyczna „W Dolinie Pięciu Rzek” przygotowana przez Nadleśnictwo w Okonku. Tu też znajduje się obszar chronionego krajobrazu, występują pomniki przyrody.
 Można śmiało powiedzieć, że Okonek i jego okolice to wymarzone miejsca dla miłośników przyrody, amatorów leśnych i rowerowych oraz tych, którzy są spragnieni wypoczynku na łonie natury.

       Gmina Lipka
  
 Lasy, administrowane przez Nadleśnictwo Lipka, stanowią 28% obszaru gminy. W drzewostanie dominuje sosna zwyczajna, ale także dąb, buk, a nawet modrzew. Lasy zasobne w zwierzynę stwarzają znakomite warunki do łowiectwa – nic zatem dziwnego, że w tej niewielkiej gminie działają aż cztery koła łowieckie.
 Największym atutem gminy jest jej malownicze położenie. Najatrakcyjniejsze tereny turystyczne położone są w dolinie Debrzynki i obejmują Małą i Dużą Górę Zamkową (piękne miejsce widokowe) oraz nadrzędne jar w okolicach jeziora Dolnego. Jest tu sporo pięknych jezior, chętnie odwiedzanych przez turystów i wędkarzy. Największe jeziora gminy to Łąkie o powierzchni 35 ha, Świdnik – 13 ha, Kiełpin – 25 ha i Gogolin – 21 ha. We wsi Mały Buczek znajduje się pochodzący z XVII wieku zabytkowy park dworski, z piękną aleja grabów. Atrakcją turystyczną jest trasa rowerowa, która prowadzi przez najbardziej malownicze tereny gminy.

Gmina Tarnówka

 Gmina, położona wśród lasów, to wspaniałe miejsce na wypoczynek i prawdziwy raj dla grzybiarzy. Okoliczne lasy obfitują w grzyby i jagody; na grzybobranie tłumnie zjeżdżają tu Ślązacy. Środowiska jest tutaj nieskażone, powietrze czyste, mikroklimat leśny, a wokół kojąca cisza i spokój. Wzdłuż malowniczej Gwdy, w otoczeniu lasów, leżą: Ptusza, Tarnowski Młyn, Płytnica i Plecemin.
 Do wypoczynku znakomicie nadają się także zbiorniki piętrzące wodę w Ptuszy i Tarnowskim Młynie. W zalewach tych występują duże okazy karpia, lina, leszcza i brzany. W pobliżu Płytnicy na Gwdzie znajdują się liczne bystrza, gdzie można złowić duże okazy pstrąga i lipienia. W Tarnówce, w pobliżu Gwdy, usytuowana jest stanica harcerska. W Ptuszy, Płytnicy i Pleceminie są dzikie plaże, a w Tarnowskim Młynie plaża zorganizowana. Dla chętnych istnieje możliwość zorganizowania wycieczek krajoznawczych po okolicy. Może to być np. wyprawa na Górę Zaleską mającą 141 m n.p.m., która jest najwyższym wzniesieniem na terenie gminy.

Gmina Zakrzewo

 Lasy, których większość znajduje się w południowej części gminy, w zwartym kompleksie zwanym Borami Kujańskimi, zajmują połowę jej obszaru. Łączna powierzchnia 10 jezior, z największym z nich: Borówno – drugim co do wielkości jeziorem w powiecie, wynosi aż 460 ha.
 Letniskowy charakter mają od dawna wsie Kujan i Kujanki, położone nad pięknym jeziorem Borówno. Znajdują się tam liczne ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe oraz prywatne domki letniskowe. Obecnie zagospodarowywana turystycznie jest wieś Śmiardowo Złotowskie nad jeziorem Śmiardowskim.

Metryka

data wytworzenia
2005-02-28
data udostępnienia
2005-02-28
sporządzone przez
Dereszkiewicz Marek
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
ilość odwiedzin
4063
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.