Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Złotowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE
Logowanie
Login:
Hasło:

» zarejestruj się    » zapomniałem hasła
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 MENU DOLNE MENU DOLNE
Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Złotowskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJYNCH POWIATU ZŁOTOWSKIEGO

 

data przekazania do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 20.01.2012 r.

2012-011183

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

 

Powiat Złotowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Złotowskiego

Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów, NIP: 767-15-97-589, REGON: 570799527

Tel. (67) 263 32 20, Fax. (67) 263 28 02

 

Osoba do kontaktów: Beata Gibas, Agnieszka Drab, tel (67) 263 59 28

E-mail: starosta@zlotow-powiat.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Złotowie, Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów

Specyfikacje można uzyskać pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Złotowie, Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów, I piętro, Pokój 107

Oferty należy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Złotowie, Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów, I piętro, Pokój 102

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Szczegółowa lista instytucji w imieniu których Zamawiający dokonuje zakupu została przedstawiona w Załączniku nr 8 do SIWZ.

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Złotowskiego

„II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy,  kategoria usług: kupno, Powiat Złotowski

Kod NUTS: PL411

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej – nie dotyczy

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

1.        Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej, który dzieli się na 3 części: Część A – zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Złotowskiego w planowanej ilości około 1 248 021 kWh (+/-15%) w okresie od 01.05.2012 roku do 31.12.2012 roku dla 31 punktów poboru energii elektrycznej zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Część B – zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Złotowskiego w planowanej ilości około 1 863 046 kWh (+/-15%) w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku dla 31 punktów poboru energii elektrycznej zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Część C – zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Złotowskiego w planowanej ilości około 1 117 756 kWh (+/-15%) w okresie od 01.01.2014 roku do 31.07.2014 roku dla 31 punktów poboru energii elektrycznej zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną czynną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy-Prawo Energetyczne. 3. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca musi posiadać aktualne umowy lub promesy umów z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, tj. ENEA  OPERATOR SP. Z O.O. umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru Zamawiającego. 5. Wykonawca winien załączyć do oferty oświadczenie, że posiada aktualną umowę lub promesę umowy z ENEA OPERATOR SP. Z O.O., umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej z ENEA OPERATOR SP. Z O.O. do punktów poboru Zamawiającego – Załącznik nr 7 do SIWZ.

 

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000-5

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.1.10) Informacja o zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość usługi bez VAT: 1 211 997,09 zł (Część A = 345 701,82 ; Część B = 536 557,25, Część C = 329 738,02). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

II.2.2)Informacje o opcjach – nie dotyczy

II.2.3)Informacje o wznowieniach – nie dotyczy

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie: 01.05.2012 r.

Zakończenie: 31.07.2014 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł dla Części A zamówienia, w wysokości 10.000,00 zł dla Części B zamówienia, 8.000,00 zł dla Części C zamówienia.  Wadium wnoszone jest w jednej z form przewidzianych Prawem zamówień publicznych.

Numer rachunku bankowego zamawiającego właściwy do wnoszenia wadium:

94 8941 0006 0018 2490 2000 0150

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących.

Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn ceny netto za 1 kWh oraz ilości zużytej energii elektrycznej na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. Termin płatności faktury – 21 dni od jej wystawienia. Termin płatności nie może jednak przypadać wcześniej niż 14 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

 

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ; Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Upzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie Wykonawcy – osoby fizycznej, że reprezentowana przez niego firma nie jest w stanie upadłości, ani nie otwarto jej likwidacji. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Upzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy Upzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Uwaga! Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI: pkt. 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b)         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c)         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: rozdziale VI pkt. 4.6 SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy. Dokument ten oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale VI lit. a i c SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w rozdziale VI lit. b SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawca winien posiadać aktualną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Regulacji Energetyki (Dz. U. z 2006, Nr. 89, poz.625 z późn. zm.). Wykonawca winien posiadać aktualna koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu  energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Regulacji Energetyki (Dz. U. z 2006, Nr. 89, poz.625 z późn. zm.). Wykonawca załączy oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 2 do SIWZ.

 

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będzie przedstawienie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ i kserokopii opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Zamawiający nie wyznacza i nie dokonuje opisu tego warunku. Zamawiający uzna, jego spełnienie w oparciu o treść złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych – nie dotyczy

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału – nie dotyczy

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu – nie dotyczy

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

WG.272.1.2012

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji - nieodpłatnie

IV.3.4)Termin składania ofert:

                                       Do dnia 02.03.2012 r., godz. 1000

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom – nie dotyczy

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 od ustalonej daty składania ofert

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 02.03.2012 - 1030

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Złotowie, Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów, Pokój 115

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak. Przewidywany czas kolejnych publikacji: 2014

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej – nie dotyczy

VI.3)Informacje dodatkowe

1.     Pozostałe dokumenty, które należy złożyć: a) Wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 4 do SIWZ. b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i umowy, jeżeli forma reprezentacji nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. c) dowód wniesienia wadium. d) formularz cenowy – załącznik nr 3 do SIWZ. e) Oświadczenie, że Wykonawca posiada promesę lub aktualną umowę z ENEA OPERATOR SP. Z O.O., umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej ENEA OPERATOR SP. Z O.O. do punktów poboru Zamawiającego – załącznik nr 7 do SIWZ.

2.     W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszelki oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują sobie pisemnie – faxem lub drogą elektroniczną.

3.     Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

4.     Zamawiający ustala numer fax do kontaktów +48 (67) 263 28 02 oraz adres emial: starosta@zlotow-powiat.pl

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w następujących terminach:

1.Termin wniesienia odwołania wobec czynności Zamawiającego wynosi:
a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną;

b) 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Termin wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Termin wniesienia odwołania wobec czynności innych niż wymienione w pkt. 1. i 2. wynosi 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Termin na wniesienie odwołania w przypadku, gdy Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej wynosi 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, z tym, że jeżeli Zamawiający nie opublikował ww. ogłoszenia termin na wniesienie odwołania wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Odwołujący przesyła kopię odwołania
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Pliki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

 data wytworzenia2012-01-20
data udostępnienia2012-01-20
sporządzone przez
opublikowane przezAgnieszka Drab
ilość odwiedzin1764
rejestr zmianzobacz »
Starostwo Powiatowe w Złotowie , Al. Piasta 32, 77- 400 ZŁOTÓW, tel.: (067) 263- 32- 20, fax: (067) 263- 28- 02, starosta@zlotow-powiat.pl, www.bip.zlotow-powiat.pl
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@