Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Złotowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Menu  / SŁUŻBY INSPEKCJE I STRAŻE  / KOMENDA POWIATOWA PSP  / Historia
Logowanie
Login:
Hasło:

» zarejestruj się    » zapomniałem hasła
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Historia Historia
Dzieje ustrojowe komendy


Dzieje ustrojowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie
 
Zalążkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Złotowie była Ochotnicza Straż Pożarna w Złotowie której pierwszym prezesem w marcu 1945r. został Teodor Sypniewski. Po wojnie brakowało uregulowań prawnych, pierwszy powojenny regulamin straży wydał ówczesny Burmistrz Miasta Złotowa Jan Kocik w 1946r. Regulamin określał obowiązku straży pożarnej w Złotowie.
Również w 1946r. powołany został w Złotowie Komendant Techniczny Straży Pożarnej – został nim Adolf Pieprzak – można przyjąć że to pierwszy Komendant Straży.
We wrześniu 1949 roku Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Szczeciński Okręg Wojewódzki mianował Pawlaka Jana na stanowisko Komendanta Straży Pożarnych w Złotowie, które piastował do roku 1957r.
Podstawą prawną do utworzenia Powiatowej Komendy Straży Pożarnych w Złotowie stała się ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji. Na mocy tej ustawy utworzono Komendę Główną Straży Pożarnych podległą Ministrowi Gospodarki Komunalnej, a następnie (od 1954r.) Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Organami podległymi Komendzie Głównej stały się Wojewódzkie Komendy Straży Pożarnych przy Prezydiach Wojewódzkich Rad Narodowych (WRN), a pod nimi podlegały Powiatowe Komendy Straży Pożarnych przy Prezydiach Powiatowych Rad Narodowych (PRN). Jedną z utworzonych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1950 r. komend była Powiatowa Komenda Straży Pożarnych przy Prezydium Powiatowym Rady Narodowej w Złotowie. Komendantem od 1 kwietnia 1957r. do 1975r. był major pożarnictwa Roman Bojczuk.
Komenda realizowała zadania administracyjne oraz nadzór operacyjny i szkoleniowy nad strażami ochotniczymi w powiecie. W tym okresie nie funkcjonowała zawodowa straż pożarna. Komenda Powiatowa funkcjonowała do reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1975r.
1 czerwca 1975r. wraz z reorganizacją administracyjną kraju powstała Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Złotowie i funkcjonowała tylko administracja biurowa. Natomiast nie istniała pełna „zawodowa straż pożarna”, tylko zawodowi funkcjonariusze jako kierowcy wozów bojowych a obsadę tychże wozów stanowili członkowie OSP Złotów wzywani do zdarzeń alarmem syreny elektrycznej. Taki stan rzeczy trwał do 1 grudnia 1990 roku kiedy to powołano Zawodową Straż Pożarną kat. „C” w Złotowie.  Komendą kierował od 1975r. do 1981 st. ogn. Jan Waldowski.
Na podstawie § 32 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 maja 1975r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw, miasto Złotów weszło w skład województwa pilskiego, po czym zostało włączone do zasięgu działania Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Pile, której organizację określiły przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej. Nowa ustawa powierzyła nadzór nad ochroną przeciwpożarową wojewodom. Wojewoda wykonywał zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej przy pomocy komendanta wojewódzkiego straży pożarnych, komendantów rejonowych i podległych im terenowym zawodowym strażom pożarnym, a także określał organizację komendy wojewódzkiej i komend rejonowych w statucie urzędu wojewódzkiego.
Komendą Rejonową Straży Pożarnych a następnie Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej od roku 1981 kieruje st. bryg. Zbigniew Wójcik, do 11 kwietnia 2007r. Dnia 11 maja 2007r. na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie powołano bryg. Piotra Pierzyńskiego.
Taki stan prawny utrzymywał się do 1991r. kiedy to uchwalono dwie ustawy: o ochronie przeciwpożarowej oraz o Państwowej Straży Pożarnej w której zawarto nowe rozwiązania dotyczące organizacji ochrony przeciwpożarowej. Powołano „Państwową Straż Pożarną jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami”. 1 lipca 1992 roku rozpoczęła działalność Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie której obszar obejmuje gminy: Miasto Złotów, Miasto i Gmina Jastrowie, Miasto i Gmina Okonek, Miasto i Gmina Krajenka, Miasto i Gmina Łobżenica, Gmina Złotów, Gmina Zakrzewo, Gmina Lipka, Gmina Tarnówka.
Taki stan rzeczy utrzymał się do dnia 1 stycznia 1999r., kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reforma ustrojową państwa. Zmieniła ona treść artykułu 11 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej wskazując, że obowiązki z zakresu zadań Państwowej Straży Pożarnej realizuje na terenie powiatu komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.
Z dniem 1.01.1999 roku, w wyniku reformy administracyjnej kraju, wprowadzono trójstopniowy podział terytorialny państwa (Dz. U. 96/1998, poz.603) zostaje zredukowana liczba województw z 49 do 16, zostają utworzone powiaty. Powiat Złotowski znajduje się w granicach województwa wielkopolskiego, utworzono Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Jednocześnie nastąpiła zmiana obszaru działania komendy i objęła tereny gmin: Miasto Złotów, Miasto i Gmina Jastrowie, Miasto               i Gmina Okonek, Miasto i Gmina Krajenka, Gmina Złotów, Gmina Zakrzewo, Gmina Lipka, Gmina Tarnówka.
Zgodnie z ustawą komendanci powiatowi podlegają merytorycznie Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, natomiast na szczeblu powiatu zwierzchnictwo nad nimi sprawuje Starosta.
 
 
Struktura wewnętrzna ochrony przeciwpożarowej stopnia powiatowego i charakterystyka systemu kancelaryjnego.
 
Prawdopodobnie Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Szczeciński Okręg Wojewódzki powrócił do systemu kancelaryjnego stosowanego w okresie międzywojennym. Wszystkie pisma przychodzące oraz wychodzące z niego wpływały do Kancelarii Głównej, gdzie były rejestrowane w dzienniku podawczym. W niektórych komórkach zaczęto stosować jednolity wykaz akt o dziesiętnym systemie znakowania, wzorowany na systemie niemieckim. Znak pisma składał się z symbolu komórki (dla związku pożarnictwa Poż.) oraz numeru kolejnego pisma , numeru dziennika, w którym pismo zostało zarejestrowane, łamanego przez dwie ostatnie cyfry oznaczające rok,  np. Poż. 825 / II-2 / 49.
W połowie lat siedemdziesiątych Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska wydało zarządzenie (Nr 36/75 z dnia 12 grudnia 1975 r.) w sprawie ustalenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla urzędów terenowych organów administracji państwowej. Na jego podstawie dnia 1 stycznia 1986r. zaczął obowiązywać jednolity rzeczowy wykaz akt dla Komend Wojewódzkich i Rejonowych Straży Pożarnych. Na jego podstawie można stwierdzić, iż Komenda Rejonowa Straży Pożarnych składała się z następujących służb:
-       organizacyjnej,
-       prewencji,
-       operacyjno-szkoleniowej,
-       kwatermistrzowskiej,
-       technicznej,
-       finansowo-księgowej,
-       wychowania politycznego i propagandy.
 
Wraz z powstaniem Państwowej Straży Pożarnej, jednolite rzeczowe wykazy akt dla jednostek PSP wchodziły w życie zarządzeniem lub decyzją Komendanta Głównego PSP. Były one oparte (i tak jest do tej pory) na systemie kwalifikacji dziesiętnym i stanowiły jednolitą, rzeczową i niezależną od struktury komendy klasyfikację akt powstałych w trakcie jej działalności
oraz zawiera ich kwalifikację archiwalną. Obecnie stosowany jest jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcja kancelaryjna dla jednostek organizacyjnych PSP stanowiący załącznik nr 2 do decyzji Komendanta Głównego PSP z dnia 27 maja 2004r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych PSP. Zasady i tryb wykonywania  czynności kancelaryjnych w Komendzie realizowane są w oparciu o instrukcję kancelaryjną dla organów powiatu (Dz. U. z 1998r., Nr 160 poz. 1074).
 
W latach dziewięćdziesiątych uległa też zmianie struktura wewnętrzna Komendy Powiatowej PSP w Złotowie. Istniejące do tamtej pory służby zostały zastąpione przez wydziały i samodzielne sekcje. W 2006r. Komenda Powiatowa PSP w Złotowie składała się z następujących komórek:
-       Wydział operacyjno – szkoleniowy,
-       Wydział kontrolno – rozpoznawczy,
-       Wydział organizacyjno – szkoleniowy,
-       Wydział kwatermistrzowsko – techniczny,
-       Wydział finansów,
-       Jednostka ratowniczo – gaśnicza.
 
Na dzień dzisiejszy trwają prace związane z wprowadzeniem w życie nowego  regulaminu organizacyjnego komendy, struktura organizacyjna od 1.01.2007r. jest następująca:
 
-       Wydział ds. operacyjnych i kontrolno – rozpoznawczych,
-       Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych,
-       Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr, archiwizacji i bhp,
-       Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów,
-       Sekcja kwatermistrzowska, techniki, informatyki i łączności,
-       Jednostka ratowniczo – gaśnicza.data wytworzenia2007-05-22
data udostępnienia2007-05-22
sporządzone przezKomenda PPSP w Złotowie
opublikowane przezMarek Dereszkiewicz
ilość odwiedzin721
rejestr zmianzobacz »
Starostwo Powiatowe w Złotowie , Al. Piasta 32, 77- 400 ZŁOTÓW, tel.: (067) 263- 32- 20, fax: (067) 263- 28- 02, starosta@zlotow-powiat.pl, www.bip.zlotow-powiat.pl
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@