Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Uchwała nr 18/39/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 6 kwietnia 2011 - Rejestr zmian, rejestr 1126, menu 193, artykuł 1126 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Publikacja aktualności ' Uchwała nr 89/191/2004 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 6 października 2004'w sprawie przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Jastrowiu w rejonie ulic: Al. Wolności i 1-go Maja

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 – tekst jednolity ze zmianami/, art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 – tekst jednolity ze zmianami/, § 4 ust. 2, § 6 ust.1, § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108/, § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 1, § 5 uchwały Nr XXXIV/147/2001 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 września 2001 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata /Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 124 poz. 2422/, uchwały Nr XIV/65/2003 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Jastrowiu przy ulicy Wojska Polskiego Nr 25 oraz § 60 statutu Powiatu Złotowskiego uchwalonego uchwałą Nr V/1/99 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 20 stycznia 1999 roku /Dz. Urz. Woj. Wlkp.z 2001r. Nr 116, poz. 2229 – tekst jednolity ze zm./, Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala co następuje:


§ 1
 
Ogłosić i przeprowadzić, w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie licząc od dnia zamknięcia II przetargu, III przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Jastrowiu w rejonie ulic: Al.Wolności i 1-go Maja, będących własnością Powiatu Złotowskiego stanowiących działki oznaczone na mapie ewidencyjnej obręb 1, ark. 10, numerami:
1)      dz. 1202/7 o pow. 0,1559 ha – zabudowaną 3 budynkami użytkowymi  z udziałem 1559/7149 cz. do dz. nr 1202/9 o pow. 0,1108 ha,
2)      dz. 1202/8 o pow. 0,0513 ha – zabudowaną budynkiem użytkowym z udziałem 513/7149 cz. do w/w dz. nr 1202/9,
zapisane w KW 17878.
 
§ 2
 
Ustalić cenę wywoławczą:
1)      dz. 1202/7 + udz.1559/7149cz. do dz.1202/9 na kwotę 42.926,-zł., a wadium na kwotę 4.300,-zł.,
2)      dz. 1202/8 + udz. 513/7149 cz. do dz.1202/9 na kwotę 27.331,-zł., a wadium na kwotę 2.700,-zł.,
 
 
 
 
§ 3
 
Do czynności związanych z przeprowadzeniem w/w przetargu wyznacza się komisję w składzie:
1)      Ryszard Orzechowski                    - przewodniczący
2)      Danuta Baranowska                      - członek
3)      Leszek Kasprowicz                       - członek
4)      Ryszard Sieg                                 - członek
5)      Halina  Węclewska                        - protokolant
 
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
 
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Mirosław Jaskólski
 
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                             
 
1.      Ryszard Goławski..................................
  
2.      Andrzej Jasiłek  ....................................
 
3.      Leszek Kępiński  ..................................                              
 
4.      Zbigniew Pietrzak  ...............................
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały Nr 89/191/2004
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 6 października 2004 roku
 
 
Rada Powiatu Złotowskiego uchwałą Nr XIV/65/2003 z dnia 26 listopada 2003 roku wyraziła zgodę na zbycie części nieruchomości zabudowanej położonej w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego Nr 25, stanowiącej część działki oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 1 ark. 10 numerem 1202 (od strony Al. Wolności i ul. 1-go Maja).
Z gruntu tego wydzielono 2 działki pod zabudowę mieszkaniowo – usługową /w tym 1 z zachowaniem istniejącej zabudowy gospodarczej/, 5 działek pod zabudowę usługową /z zachowaniem istniejącej zabudowy/ oraz działkę pod drogę wewnętrzną.
Zarząd Powiatu Złotowskiego w dniu 6 maja 2004 roku podjął uchwałę Nr 69/148/2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmującego w/w działki, a w dniu 23 czerwca 2004 roku uchwałę Nr 76/161/2004, którą uchwalił ogłoszenie i przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na ich sprzedaż, ustalił cenę wywoławczą i wyznaczył komisję przetargową.
W zorganizowanym w dniu 23 lipca 2004 roku przetargu ustalono nabywcę 2 działek pod zabudowę mieszkaniowo - usługową (dz. 1202/2 i 1202/3 z udziałem do działki przeznaczonej pod drogę wewnętrzną), natomiast dla pozostałych 5 działek przeznaczonych pod zabudowę usługową zakończył się wynikiem negatywnym.
W dniu 8 września 2004 roku Zarząd Powiatu uchwałą Nr 85/185 2004 uchwalił ogłoszenie i przeprowadzenie II przetargu ustnego nieograniczonego na ich sprzedaż.
Przetarg ten został zorganizowany w dniu 1 października 2004 roku i ustalono nabywców 3 działek ( 1202/4, 1202/5 i 1202/6, każda z udziałem do działki przeznaczonej pod drogę wewnętrzną), natomiast w stosunku do pozostałych 2 działek (1202/7 i 1202/8 z udziałami do drogi wewnętrznej)  zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z art. 39 ust. 2 i art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz.543 – t.j. ze zmianami/ jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, właściwy organ w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie, ale nie dłuższym niż 6 m-cy licząc od dnia jego zamknięcia, może zbyć nieruchomość w drodze rokowań albo zorganizować kolejne przetargi, przy czym cenę wywoławczą nieruchomości w kolejnym przetargu ustala się w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50 % tej wartości.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.

Metryka

data wytworzenia
2004-10-06
data udostępnienia
2004-10-08
sporządzone przez
Zarząd Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
data wykonania
2011-09-20
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.