Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Uchwała nr 17/36/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 30 marca 2011 - Rejestr zmian, rejestr 1128, menu 193, artykuł 1128 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Publikacja aktualności 'Uchwała nr 85/185/2004 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 8 września 2004'


w sprawie przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Jastrowiu w rejonie ulic: Al. Wolności i 1-go Maja

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 – tekst jednolity ze zmianami/, art. 39 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 – tekst jednolity ze zmianami/, § 2 ust. 2, § 4 ust. 3, § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy /Dz. U. Nr 9 poz. 30, z 2003r. Nr 7 poz.80/, § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 1, § 5 uchwały Nr XXXIV/147/2001 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 września 2001 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata /Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 124 poz. 2422/, uchwały Nr XIV/65/2003 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Jastrowiu przy ulicy Wojska Polskiego Nr 25 oraz § 60 statutu Powiatu Złotowskiego uchwalonego uchwałą Nr V/1/99 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 20 stycznia 1999 roku /Woj. Dz. Urzęd. z 2001r. Nr 116, poz. 2229 – tekst jednolity ze zm./, Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala co następuje:


§ 1
 
Ogłosić i przeprowadzić II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Jastrowiu w rejonie ulic: Al.Wolności i 1-go Maja, będących własnością Powiatu Złotowskiego stanowiących działki oznaczone na mapie ewidencyjnej  obręb 1, ark. 10, numerami:
1)      dz. 1202/4 o pow. 0,0410 ha – zabudowaną budynkiem użytkowym z udziałem 410/7149 cz. do w/w dz. nr 1202/9,
2)      dz. 1202/5  o pow.  0,0295 ha  –  zabudowaną  budynkiem  użytkowym  z udziałem 295/7149 cz. do w/w dz. nr 1202/9,
3)      dz.  1202/6  o  pow.  0,0340 ha – zabudowaną  budynkiem  użytkowym  z udziałem 340/7149 cz. do w/w dz. nr 1202/9,
4)      dz. 1202/7 o pow. 0,1559 ha – zabudowaną 3 budynkami użytkowymi  z udziałem 1559/7149 cz. do w/w dz. nr 1202/9,
5)      dz. 1202/8 o pow. 0,0513 ha – zabudowaną budynkiem użytkowym z udziałem 513/7149 cz. do w/w dz. nr 1202/9,
zapisane w KW 17878.
 
 
 
§ 2
 
Ustalić cenę wywoławczą:
1)      dz. 1202/4 + udz. 410/7149 cz. do dz.1202/9 na kwotę 19.224,-zł., a wadium na kwotę 1.900,-zł.,
2)      dz. 1202/5 + udz. 295/7149 cz. do dz.1202/9 na kwotę 19.129,-zł., a wadium na kwotę 1.900,-zł.,
3)      dz. 1202/6 + udz. 340/7149 cz. do dz.1202/9 na kwotę 19.166,-zł., a wadium na kwotę 1.900,-zł.,
4)      dz. 1202/7 + udz.1559/7149cz. do dz.1202/9 na kwotę 59.858,-zł., a wadium na kwotę 6.000,-zł.,
5)      dz. 1202/8 + udz. 513/7149 cz. do dz.1202/9 na kwotę 38.025,-zł., a wadium na kwotę 3.800,-zł.,
 
 
§ 3
 
Czynności związane z przeprowadzeniem  przetargu wykona komisja wyznaczona Uchwałą Nr 76/161/2004 z dnia 23 czerwca 2004 roku.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
 
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Mirosław Jaskólski
 
 
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                             
 
1.      Ryszard Goławski..................................
  
2.      Andrzej Jasiłek  ....................................
 
3.      Leszek Kępiński  ..................................                             
 
4.      Zbigniew Pietrzak  ...............................
 
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały Nr  85/185/2004
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 8 września 2004 roku
 
 
Rada Powiatu Złotowskiego uchwałą Nr XIV/65/2003 z dnia 26 listopada 2003 roku wyraziła zgodę na zbycie części nieruchomości zabudowanej położonej w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego Nr 25, stanowiącej część działki oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 1 ark. 10 numerem 1202 (od strony Al. Wolności i ul. 1-go Maja).
Z gruntu tego wydzielono 2 działki pod zabudowę mieszkaniowo – usługową /w tym 1 z zachowaniem istniejącej zabudowy gospodarczej/, 5 działek pod zabudowę usługową /z zachowaniem istniejącej zabudowy/ oraz działkę pod drogę wewnętrzną.
Zarząd Powiatu Złotowskiego w dniu 6 maja 2004 roku podjął uchwałę Nr 69/148/2004 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmującego w/w działki, a w dniu 23 czerwca 2004 roku uchwałę Nr 76/161/2004, którą uchwalił ogłoszenie i przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na ich sprzedaż, ustalił cenę wywoławczą i wyznaczył komisję przetargową.
W zorganizowanym w dniu 23 lipca 2004 roku przetargu ustalono nabywcę 2 działek pod zabudowę mieszkaniowo - usługową (dz. 1202/2 i 1202/3 z udziałem do działki przeznaczonej pod drogę wewnętrzną), natomiast dla pozostałych 5 działek przeznaczonych pod zabudowę usługową zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z art.39 ust.1 i art.67 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz.543 – t.j. ze zmianami/ jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, przeprowadza się przetarg drugi, w którym właściwy organ może obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłaszaniu pierwszego przetargu, przy czym cenę tą  można ustalić w wysokości niższej niż wartość, jednak nie niższej niż 50 % tej wartości.
Według § 2 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad  i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy /Dz.U. Nr 9 poz.30, z 2003 r. Nr 7 poz.80/ drugi przetarg organizuje się po upływie jednego miesiąca od dnia zamknięcia pierwszego przetargu.
Po przeprowadzonej wizji lokalnej i stwierdzonym złym stanie budynków oraz w związku z postępującym ich niszczeniem Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 2 września 2004 roku postanowił obniżyć cenę wywoławczą w drugim przetargu o 30 %  wartości tych nieruchomości. Działanie takie ma na celu zwiększenie zainteresowania tymi nieruchomościami i spowodowanie szybszego ich zbycia.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.

Metryka

data wytworzenia
2004-09-08
data udostępnienia
2004-09-09
sporządzone przez
Zarząd Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
data wykonania
2011-09-20
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.