Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Uchwała nr 15/34/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 marca 2011 - Rejestr zmian, rejestr 1130, menu 193, artykuł 1130 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Publikacja aktualności 'Uchwała nr 82/183/2004 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 18 sierpnia 2004'


w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Krajence przy ul. Stanisława Polańskiego, w drodze rokowań.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 – tekst jednolity ze zmianami/, art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 – tekst jednolity ze zmianami/, § 2 ust. 2 pkt.3 uchwały Nr XXXIV/147/2001 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 września 2001 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata /Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 124 poz. 2422/, § 1, pkt 3 uchwały Nr XXXV/153/2001 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oraz § 60 statutu Powiatu Złotowskiego uchwalonego uchwałą Nr V/1/99 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 20 stycznia1999 roku /Woj. Dz. Urzęd. z 2001r. Nr 116 poz. 2229 – tekst jednolity ze zmianami/, Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala co następuje:


§ 1
 
Sprzedać w drodze rokowań, z uwagi na negatywny wynik I i II przetargu, nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w Krajence przy ul. Stanisława Polańskiego, stanowiącą działkę oznaczoną na mapie ewidencyjnej miasta Krajenka  obręb 84 ark. 7 numerem 214/5 o pow. 0,1287 ha, zapisaną w KW 19947, będącą  własnością Powiatu Złotowskiego - na rzecz Katarzyny Wandzioch.
 
 
§ 2
 
Sprzedaż nieruchomości wym. w § 1 nastąpi za cenę ustaloną w wyniku rokowań,       tj. za 19.626,75,-zł. /słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych i 75/100/. Obejmuje ona cenę sprzedaży netto w wysokości     16.087,50,-zł. /słownie: szesnaście tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i 50/100/ i podatek VAT (22%) w wysokości 3.539,25,-zł. /słownie: trzy tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych i 25/100/.
 
 
 
 
§ 3
 
Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną ustalone w protokole rokowań, spisanym przez Zarząd Powiatu Złotowskiego i nabywców, który będzie podstawą do zawarcia umowy notarialnej.

§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Zarządu:

Mirosław Jaskólski
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                               
 
1.      Ryszard Goławski .................................
 
2.      Andrzej Jasiłek........................................                                 
 
3.      Leszek Kępiński......................................                            
 
4.  Zbigniew Pietrzak....................................              
 
 
 
 
                                                            U z a s a d n i e n i e
                                                     do uchwały Nr  82   /  183    /2004
                                                  Zarządu Powiatu Złotowskiego
                                                   z dnia 18 sierpnia 2004 roku
 
 
Uchwałą Nr XXXV/153/2001 z dnia 28 listopada 2001 r. Rada Powiatu Złotowskiego wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Krajence w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza i Stanisława Polańskiego, stanowiących  działki budowlane nr: 214/5, 214/6, 214/7, 214/8, 214/9, 214/10, 214/11, 214/12 i 214/13, przeznaczone zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną.
Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwałą Nr 173/339/2002 z dnia 3 lipca 2002 roku przeznaczył do sprzedaży wymienione działki.
Zorganizowane przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek budowlanych:
-   w dniu 4 października 2002 r. – dot. działek nr 214/7,214/8,214/9,214/10 i 214/13,
-   w dniu 4 listopada 2002 r. – dot. działek nr 214/5,214/6,214/11 i 214/12,
zakończyły  się wynikiem negatywnym.
W związku z tym w dniu 28 lutego 2003 r. został zorganizowany II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  w/w 9 działek budowlanych, który również zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz.543 – t.j. ze zmianami/ jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, właściwy organ nie ma obowiązku organizowania dalszych przetargów, a nieruchomość może być zbyta w drodze rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach.
            W przeprowadzonych w dniu 6 sierpnia 2004 roku rokowaniach dotyczących ceny sprzedaży działki nr 214/5 Pani Katarzyna Wandzioch zaoferowała cenę kupna netto w wysokości 16.087,50,-zł.. Cena ta odpowiada cenie wywoławczej tej działki z obydwóch przetargów i uważa się ją za zadawalającą. 
Ostateczna łączna cena sprzedaży powiększona o podatek VAT (22%) w wysokości 3.539,25,-zł. będzie wynosiła 19.626,75,-zł. /słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych i 75/100/.

Metryka

data wytworzenia
2004-08-18
data udostępnienia
2004-08-20
sporządzone przez
Zarząd Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
data wykonania
2011-09-20
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.