Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Zarządzenie nr 20/2011 Starosty Złotowskiego z dnia 18 marca 2011 - Rejestr zmian, rejestr 1172, menu 193, artykuł 1172 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Publikacja aktualności 'Uchwała nr 61/133/2004 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 10 marca 2004'


w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 9 w nieruchomości położonej w Złotowie przy ulicy Norwida Nr 8

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 – t.j. ze zm./, art. 40 ust. 1 i ust. 3, art. 67 ust 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 – t.j. ze zm./, § 2 ust. 1, § 4 ust. 3, § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy /Dz. U. Nr 9 poz. 30, z 2003r. Nr 7 poz.80/, § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, ust. 3 i ust. 4, § 5 uchwały Nr XXXIV/147/2001 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 września 2001 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata /Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 124 poz. 2422/, uchwały Nr X/48/2003 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Złotowie przy ulicy Norwida Nr 8 oraz § 60 statutu Powiatu Złotowskiego uchwalonego uchwałą Nr V/1/99 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 20 stycznia 1999 roku /Woj. Dz. Urzęd. z 2001. Nr 116, poz. 2229 – t.j. ze zm./, Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala co następuje:


§ 1
 
Ogłosić, przeprowadzić i ustalić formę przetargu ustnego ograniczonego dotyczącego sprzedaży  lokalu użytkowego nr 9 o pow. użytk. 12,56 m2 z udz. 1256/124997cz. w gruncie, wyodrębnionego w nieruchomości położonej w Złotowie przy ulicy Norwida Nr 8 /b.Przychodni Rejonowej/, oznaczonej na mapie ewidencyjnej  obręb 88, ark. 4, numerem 202/9 o powierzchni 0,3278 ha, zapisanej w KW 32197, stanowiącej własność Powiatu Złotowskiego.
 
§ 2
 
Ograniczenie przetargu odnosi się do lekarzy i innych osób fizycznych, którzy dzierżawią lokale użytkowe w tej nieruchomości na podstawie zawartych umów.
 
§ 3
 
Ustalić cenę wywoławczą  lokalu wym. w § 1  –  na kwotę 12.773,-zł, a wadium na kwotę 1.300,-zł.
 
 
§ 4
 
Do czynności związanych z przeprowadzeniem w/w przetargu wyznacza się komisję w składzie:
1)      Ryszard Orzechowski                    - przewodniczący
2)      Danuta Baranowska                      - członek
3)      Leszek Kasprowicz                       - członek
4)      Ryszard Sieg                                 - członek
5)      Halina  Węclewska                        - protokolant
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                            Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
1.      Ryszard Goławski..................................
  
2.      Andrzej Jasiłek  ....................................
 
3.      Leszek Kępiński  ..................................                             
 
4.      Zbigniew Pietrzak  ...............................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Uzasadnienie do uchwały Nr 61/133/2004
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 10 marca 2004 roku
 
 
Rada Powiatu Złotowskiego uchwałą Nr X/48/2003 z dnia 28 maja 2003 roku wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Złotowie przy ul. Norwida Nr 8, zabudowanej budynkiem b. Przychodni Rejonowej, a uchwałą Nr XIII/62/2003 z dnia 24 września 2003 roku przyznała pierwszeństwo w nabyciu lokali użytkowych, wyodrębnionych w tej nieruchomości ich dzierżawcom.
Dzierżawca lokalu nr 9 złożył wniosek o kupno tego lokalu, z oświadczeniem zawierającym jego zgodę na jego cenę, natomiast pismem z dnia 2 marca 2004 roku poinformował Zarząd Powiatu Złotowskiego, że rezygnuje z kupna.
W związku z tym stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 – t.j. ze zm./ lokal ten podlega sprzedaży w drodze przetargu.
Z uwagi na to, że uchwałą Nr 51/114/2203 z dnia 17 grudnia 2003 roku Zarząd Powiatu Złotowskiego ustalił formę przetargu ograniczonego na sprzedaż lokali, na które dotychczasowi dzierżawcy nie złożyli wniosków o kupno oraz na wolne lokale należy zastosować tą samą formę przetargu do w/w lokalu.
Ograniczenie to odnosi się do lekarzy i innych osób fizycznych, którzy dzierżawią już lokale w tej nieruchomości i prowadzą w nich działalność leczniczą i z nią związaną.
Ograniczenie to umożliwi nabycie tego lokalu przez dzierżawców co wpłynie na poprawę ich bazy lokalowej.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.
 

Metryka

data wytworzenia
2004-03-12
data udostępnienia
2004-03-12
sporządzone przez
Zarząd Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
data wykonania
2011-09-20
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.