Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Rejestr zmian, rejestr 1211, menu 193, artykuł 1211 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Publikacja aktualności 'Uchwała nr 131/281/2005 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 sierpnia 2005'


w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Krajence przy ul. Stanisława Polańskiego

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 – tekst jednolity ze zmianami/, art. 40 ust.1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 – tekst jednolity ze zm./, § 3, § 4 ust. 2, § 6 ust.1, § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207 poz. 2108/, § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 4, § 5 i § 6 ust.1 uchwały Nr XXXIV/147/2001 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 września 2001 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata /Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 124 poz. 2422/, § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXV/153/2001 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oraz § 60 ust. 1 statutu Powiatu Złotowskiego /Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2001 roku Nr 116, poz. 2229 – tekst jednolity ze zm./, Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala co następuje:


§ 1.

 

Postanawia się ogłosić, przeprowadzić i ustalić formę pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Krajence przy ulicy Stanisława Polańskiego, będącej własnością Powiatu Złotowskiego, stanowiącej działkę oznaczoną na mapie ewidencyjnej  obręb 84, ark. 7, numerem  214/6 o pow. 0,1125 ha, zapisaną w KW 19947.

 

 

§ 2.

 

Ustalić cenę wywoławczą działki nr 214/6 – na kwotę 16.875,-zł., a wysokość wadium na kwotę 1.700,-zł.

 

§ 3.

 

Do czynności związanych z przeprowadzeniem ww. przetargu wyznacza się komisję w składzie:

1)      Ryszard Orzechowski                    - przewodniczący

2)      Danuta Baranowska                      - członek

3)      Leszek Kasprowicz                       - członek

4)      Ryszard Sieg                                 - członek

5)      Halina  Węclewska                        - protokolant.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz komisji o której mowa w § 3.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

§ 6.

 

Traci moc uchwała Nr 44/104/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 5 listopada 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Krajence przy ulicy Stanisława Polańskiego, w drodze rokowań.

 

 

 Przewodniczący Zarządu:

 

Mirosław Jaskólski

 

Członkowie Zarządu Powiatu:                                      

 

  1. 1.      Ryszard Goławski................................

             

  1. 2.      Andrzej Jasiłek  ..................................

 

  1. 3.      Leszek Kępiński  ...................................                               

 

  1. 4.      Zbigniew Pietrzak  ...............................

 

 

                                                                Uzasadnienie

                                                    do uchwały Nr  131 / 281 /2005

                                                     Zarządu Powiatu Złotowskiego

                                                       z dnia  11 sierpnia 2005 roku

 

 

Rada Powiatu Złotowskiego uchwałą Nr XXXV/153/2001 z dnia 28 listopada 2001 roku wyraziła zgodę na zbycie m.in. nieruchomości gruntowej położonej w Krajence przy ul. Stanisława Polańskiego, stanowiącej działkę oznaczoną na mapie ewidencyjnej obr.84 ark.7 numerem 214/6 o powierzchni 0,1125 ha, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną.

            W wyniku prowadzonego w latach 2002- 2003 postępowania mającego na celu zbycie m.in. tej działki, polegającego na przeznaczeniu jej do sprzedaży oraz na zorganizowaniu i przeprowadzeniu  I i II przetargu ustnego nieograniczonego  na jej sprzedaż, nie ustalono  nabywcy, prowadzone więc było postępowanie dotyczące zbycia tej działki w drodze rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach i w dniu 5 listopada 2003 r. Zarząd Powiatu Złotowskiego podjął uchwałę Nr 44/104/2003 w tej sprawie.

Do zawarcia umowy notarialnej nie doszło, ponieważ ustalony w drodze rokowań nabywca zrezygnował z kupna.

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 – tekst jednolity ze zm./ Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwałą Nr 115/239/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 roku postanowił ponownie  przeznaczyć  do sprzedaży tą działkę i do przeprowadzenia dalszych prac związanych z  jej zbyciem, niezbędne jest ogłoszenie, przeprowadzenie i ustalenie formy przetargu, ustalenie ceny wywoławczej oraz wyznaczenie komisji przetargowej.

Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono w wysokości nie niższej niż jej wartość odpowiadającą cenie z przeprowadzonych w latach ubiegłych przetargów na jej zbycie, a wysokość wadium ustalono na 10 %  ceny wywoławczej zaokrąglonej do pełnych setek złotych.

Z przewidzianych ww. ustawą o gospodarce nieruchomościami form przetargu, za słuszne uważa się zastosowanie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.

Metryka

data wytworzenia
2005-08-11
data udostępnienia
2005-08-23
sporządzone przez
Zarząd Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
data wykonania
2011-09-20
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.