Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Rejestr zmian, rejestr 1212, menu 193, artykuł 1212 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Publikacja aktualności 'Uchwała nr 131/280/2005 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 11 sierpnia 2005'


w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Krajence przy ul. Szkolnej Nr 26

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 – tekst jednolity ze zmianami/, art. 40 ust.1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 – tekst jednolity ze zm./, § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 § 6 ust. 1, § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108/, § 2 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 4, § 5 i § 6 ust. 1 uchwały Nr XXXIV/147/2001 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 września 2001 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata /Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 124 poz. 2422/, uchwały Nr XXIV/115/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej części nieruchomości położonej w Krajence przy ul. Szkolnej Nr 26 i ustalenia zasad zbycia lokalu mieszkalnego w zabudowanej części tej nieruchomości oraz § 60 ust. 1 statutu Powiatu Złotowskiego /Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2001 r. Nr 116, poz. 2229 – tekst jednolity ze zm./, Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala co następuje:


§ 1.

 

Postanawia się ogłosić, przeprowadzić i ustalić formę pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Krajence przy ul. Szkolnej Nr 26, będących własnością Powiatu Złotowskiego, stanowiących działki oznaczone na mapie ewidencyjnej  obręb 84, ark. 2, numerami:

1)      28/4 i 28/5 – łącznie o pow. 0,2674 ha, z udziałem 2674/9685 cz. do dz. nr 28/3 o pow.0,0517 ha,

2)      28/6 i 28/7 – łącznie o pow. 0,2921 ha, z udziałem 2921/9685 cz. do ww. dz. nr 28/3,

zapisane w KW 19944.

 

§ 2.

 

Ustalić cenę wywoławczą:

 

1)      działek nr 28/4 i 28/5  + udziału 2674/9685 cz. do dz. nr 28/3 – na kwotę  22.553,-zł., a wysokość wadium na kwotę 2.300,-zł.

2)      działek nr 28/6 i 28/7  + udziału 2921/9685 cz. do dz. nr 28/3 – na kwotę  24.232,-zł., a wysokość wadium na kwotę 2.400,-zł.

 

§ 3.

 

Do czynności związanych z przeprowadzeniem ww. przetargu wyznacza się komisję w składzie:

1)      Ryszard Orzechowski                    - przewodniczący,

2)      Danuta Baranowska                      - członek,

3)      Leszek Kasprowicz                       - członek,

4)      Ryszard Sieg                                 - członek,

5)      Halina  Węclewska                        - protokolant.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz komisji, o której mowa w § 3.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Zarządu:

 

Mirosław Jaskólski

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:                                      

 

  1. 1.      Ryszard Goławski  ................................

             

  1. 2.      Andrzej Jasiłek  ....................................

 

  1. 3.      Leszek Kępiński  ...................................                               

 

  1. 4.      Zbigniew Pietrzak  ...............................

 

 

 

                              Uzasadnienie

do uchwały Nr   131/ 280 /2005

Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 11 sierpnia 2005 roku

 

 

Rada Powiatu Złotowskiego uchwałą Nr XXIV/115/2004 z dnia 24 listopada 2004 roku wyraziła zgodę na zbycie niezabudowanej części nieruchomości położonej w Krajence przy ul. Szkolnej Nr 26 i ustaliła zasady zbycia lokalu mieszkalnego w zabudowanej części tej nieruchomości, stanowiącej działkę oznaczoną na mapie ewidencyjnej obręb 84 ark. 2 numerem 28.

Z gruntu tego wydzielono 7 działek, z których działka nr 28/1 o pow. 0,2977 ha stanowi teren istniejącej zabudowy zagrodowej, działki nr 28/2 o pow. 0,1113 ha, nr 28/5 o pow. 0,0924 ha i  nr  28/7 o pow. 0,1042 ha - przeznaczone pod uprawy ogrodnicze lub pozostawione w dotychczasowym użytkowaniu – pastwiska, łąki, działki nr 28/4 o pow. 0,1750 ha i nr 28/6 o pow. 0,1879 ha – przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz działka nr 28/3 o pow. 0,0517 ha - przeznaczona   pod wewnętrzną drogę dojazdową

Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwałą Nr 122/258/2005 z dnia 1 czerwca 2005 roku postanowił przeznaczyć ww. działki do sprzedaży.

Sprzedaż działek: nr 28/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi i nr 28/2 oraz udziału 4090/9685 części w działce nr 28/3 stanowiącej drogę wewnętrzną nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz ich dzierżawców, którym Rada Powiatu Złotowskiego wymienioną wyżej uchwałą z dnia 25 listopada 2004 roku przyznała pierwszeństwo kupna.

Natomiast do przeprowadzenia dalszych prac związanych ze sprzedażą pozostałych działek, niezbędne jest ogłoszenie, przeprowadzenie i ustalenie formy przetargu, ustalenie ich ceny wywoławczej oraz wyznaczenie komisji przetargowej.

Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na równą jej wartości, powiększoną o koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (podział geodezyjny i wycena), a wysokość wadium ustalono na 10 %  ceny wywoławczej zaokrąglonej do pełnych setek złotych.

Z przewidzianych ww. ustawą o gospodarce nieruchomościami form przetargu, za słuszne uważa się zastosowanie przetargu ustnego nieograniczonego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.

Metryka

data wytworzenia
2005-08-11
data udostępnienia
2005-08-23
sporządzone przez
Zarząd Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
data wykonania
2011-09-20
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.