Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Uchwała nr 107/225/2005 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 lutego 2005 - Rejestr zmian, rejestr 696, menu 193, artykuł 696 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Publikacja aktualności 'Uchwała nr III/9/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2006'


w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2007

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.- Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm), art. 165,173,182,184,186, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.- Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.- Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zmianami),Rada Powiatu w Złotowie uchwala co następuje:


 
§  1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 35.313.491 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
2.     Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje  celowe  na  realizację  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.928.793 zł i dotacje  celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 
2)     dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie  porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 782.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 
 
§  2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 33.929.712 zł,               zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2.     Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1)     wydatki bieżące w wysokości 31.625.712 zł, w tym na:
a)     wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 21.280.618 zł,
b)      dotacje 787.494 zł,
w tym:
–        celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 32.100 zł,
–        celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 143.394 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
c)     wydatki na obsługę długu 269.639 zł,
d)     wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 244.903 zł,
 
2)     wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 2.304.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
 
3.     Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1)     wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.928.793 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13.000 zł, zgodnie  z załącznikiem  nr 3 do niniejszej uchwały;
 
2)     wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 175.494 zł zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4  do niniejszej uchwały;
 
§  3.1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.383.779 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu :
1)     spłaty kredytów i pożyczek krajowych ,
2)     wykup innych papierów wartościowych ,
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;
 
 
§  4. Tworzy się rezerwy:
1)     ogólną w wysokości 55.000 zł,
2)     celową w wysokości 724.183 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
 
§  5. Określa się plany przychodów i wydatków:
1)     gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 2.118.784 zł, wydatki w wysokości 2.118.784 zł, zgodnie z załącznikiem   nr 10 do niniejszej uchwały;
 
§  6. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)     stan środków na początek roku 14.000 zł,
2)     przychody 165.000 zł,
3)     wydatki 179.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
 
§  7. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
     1) stan środków na początek roku 50.000 zł
2)       przychody 300.000 zł,
3)       wydatki 350.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
 
§  8 Ustala się plan dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań                z zakresu administracji rządowej w kwocie 399.200 zł zgodnie z załącznikiem                     nr 12 do niniejszej uchwały.
 
§ 9 Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2009 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem nr 13
§  10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.500.000 zł,
z tego na:
1)     pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł;
2)     spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.500.000 zł.
 
 
§  11. Upoważnia się Zarząd Powiatu Złotowskiego do zaciągania zobowiązań:
1)     z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
 
§  12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Złotowskiego do:
1)     zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;
2)     dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
3)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
 
§  13. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2007 w wysokości 244.903 zł, z tego:
1)     poręczeń do kwoty 244.903 zł,
 
§  14. Ustala się kwotę 4.500.000 zł, do której Zarząd Powiatu Złotowskiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 
§  15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.
 
16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.

OBJAŚNIENIE DO BUDŻETU POWIATU NA 2007 R. (128kB)

Metryka

data wytworzenia
2006-12-28
data udostępnienia
2007-01-05
sporządzone przez
Rada Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
data wykonania
2011-09-14
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.